Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία


Οι βασικές αρχές της Γνωσιακή Συμπεριφορικής Θεραπείας (ΓΣΘ):

  1. Ο τρόπος σκέψης επηρεάζει τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά.

  2. Ο τρόπος σκέψης μπορεί να υποβληθεί σε έλεγχο και να τροποποιηθεί.

  3. Οι αλλαγές στον τρόπο σκέψης μπορούν να επιφέρουν τις επιθυμητές αλλαγές στο συναίσθημα και στη συμπεριφορά.

Σύμφωνα με το γνωσιακό-συμπεριφοριστικό μοντέλο οι σκέψεις (ερμηνείες) που κάνουμε για τα πράγματα και οι πεποιθήσεις για τον εαυτό μας, τους άλλους και τον κόσμο, επηρεάζουν τα συναισθήματα μας, τον τρόπο που αντιδρά το σώμα μας και την συμπεριφορά μας στην εκάστοτε κατάσταση. Σύμφωνα με τη δεύτερη βασική αρχή κάθε μορφή συμπεριφοράς είναι μαθημένη και μπορεί να τροποποιηθεί μέσα από μια νέα διαδικασία μάθησης.

Η ΓΣΘ είναι «εστιασμένη στο παρόν», δηλαδή στις παρούσες δυσκολίες και τα προβλήματα. Δουλεύουμε σκέψεις και συναισθήματα στο εδώ-και-τώρα, και προσπαθούμε να καταλάβουμε καταστάσης ή γεγονότα ερευνώντας διαφορετικά πράγµατα.