Ψυχολογική Αξιολόγηση και Εκτίμηση


Η ψυχολογική αξιολόγηση και εκτίμηση βασίζεται σε άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης, όπως η κλινική συνέντευξη (για ενήλικες και παιδιά / εφήβους) και με την χρήση σταθμισμένων ψυχομετρικών εργαλείων διάγνωσης, π.χ. τεστ νοημοσύνης ή προσωπικότητας.  Για τα παιδιά και εφήβους χρησιμοποιούμε πρόσθετους μεθόδους αξιολόγησεις όπως το παιδικό ιχνογράφημα, συμβολικό παιχνίδι, και τη συλλογή δεδομένων σε φυσικές και τεχνητές συνθήκες.