Συμπεριφορική Θεραπεία


Στόχος είναι η αλλαγή των δυσπροσαρμοστικών μορφών συμπεριφοράς. Μέθοδοι: Κλασική & Συντελεστική Εξαρτημένη Μάθηση. Τεχνικές: Αντιεξαρτημένη Μάθηση, η Ενίσχυση & Σταδιακή Διαμόρφωση Συμπεριφοράς, Applied Behaviour Analysis.

Θεραπευτικές Προσεγγίσεις

επόμενο Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία